Algemene Voorwaarden

Artikel 1-Toepassing

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke prestatie van Terranovus bvba ten behoeve van een cliënt , behoudens andersluidende schriftelijke en ondertekende overeenkomst tussen Terranovus en de cliënt , in welk geval de huidige algemene voorwaarden slechts van toepassing zijn voor zover zij niet afwijken van hetgeen in die overeenkomst is bepaald.

Artikel 2 – Gegevens en informatie
Terranovus is slechts gehouden tot (verder) uitvoering van de opdracht indien de cliënt de door Terranovus verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt. In geval een forfaitair factuurbedrag werd overeengekomen zullen extra kosten ingevolge het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verstrekken van informatie voor rekening van de cliënt komen.

De cliënt is gehouden Terranovus te informeren omtrent de feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Terranovus verstrekte informatie en aangeleverde documenten. Indien de cliënt veranderd van hoedanigheid, entiteit, adres, etc… dient hij onmiddellijk Terranovus in te lichten.

Artikel 3- Betaling van facturen

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, dienen alle facturen door de cliënt betaald te worden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. De facturen zijn netto betaalbaar, zonder enige aftrek, inhouding of verrekening.

Artikel 4 – Laattijdige betaling

Bij niet-tijdige betaling van de facturen op de vervaldag zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling door de cliënt een interest verschuldigd zijn aan 10% per jaar, te berekenen op de bedragen die niet betaald zijn op de vervaldag van de factuur. Bovendien zal in dat geval de cliënt betaling verschuldigd zijn van een schadevergoeding m.b.t. buitengerechtelijke incassokosten, forfaitair begroot op 10%, berekend op het bedrag dat de cliënt op vervaldatum van de factuur verschuldigd is, zulks met een minimum van 90,00 euro.

Artikel 5- Opschorting van uitvoering

In geval van niet-nakoming of niet-tijdige uitvoering door cliënt van zijn verbintenis(sen), bijvoorbeeld in geval van niet-tijdig aangeleverde ducumenten, informatie of niet betaling van facturen, is Terranovus gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten. Desgevallend brengt Terranovus de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte.

Artikel 6 – Beroepsaansprakelijkheid

Bij aansprakelijkheid voor eventuele schade aangebracht door bvba TERRANOVUS ten aanzien van een cliënt m.b.t. prestaties geleverd in het kader van de samenwerking, is beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van bvba TERRANOVUS

SOLUTIONS (BA-verzekering AG INSURANCE: lichamelijke en materiële schade vermengd maximaal 2.500.000,00 euro per schadegeval + toevertrouwde goederen derden maximaal 25.000,00 euro per schadegeval).

Artikel 7 – Duur en opzegging

De overeenkomst tussen partijen op basis van een ondertekende of bevestigde offerte of contract, is onbepaald, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen partijen. Een overeenkomst van onbepaalde duur is jaarlijks opzegbaar op de verjaardatum van de overeenkomst, mits kennisgeving via aangetekende brief wordt gedaan, ten minste 3 maanden voor de vervaldag / verjaardatum. Bij niet-naleving van deze minimale opzegperiode van 3 maanden of bij vroegtijdige opzegging, nl. voor het verstrijken van de opzegperiode, zal door de cliënt een opzegvergoeding verschuldigd zijn welke gelijk is aan de waarde van de resterende geplande afspraken/prestaties tot de vervaldag/verjaardatum van de overeenkomst.

Artikel 8 -Bewaargeving

Indien m.b.t. de samenwerking tussen bvba TERRANOVUS en de cliënt machines en/of materialen, eigendom van bvba TERRANOVUS, worden gestald op locatie van de cliënt, zijn volgende afspraken van toepassing:

Deze machines en materialen blijven te allen tijde eigendom van bvba TERRANOVUS en dienen op eerste verzoek te worden teruggegeven aan bvba TERRANOVUS. De machines en materialen die op locatie van de cliënt worden gestald, worden geacht in bewaring te zijn gegeven aan de cliënt, die hiervoor dan ook volledige aansprakelijkheid draagt en vergoeding verschuldigd is voor elk verlies of beschadiging aan de in bewaring gegeven machines of materialen.

Artikel 9 – Betwistingen

Om geldig te zijn moeten alle betwistingen of klachten binnen de 3 dagen na de datum van uitvoering van de werken aangetekend en gemotiveerd kenbaar gemaakt worden aan Terranovus. Zoniet wordt verondersteld dat cliënt akkoord gaat met de te factureren diensten.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde instanties

De samenwerking tussen bvba TERRANOVUS en de cliënt wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Alle eventuele geschillen i.v.m. de samenwerking tussen bvba TERRANOVUS en de cliënt zullen uitsluitend ressorteren onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout.